Loading color scheme

Házirend

Átalános rendelkezések

A házirend az intézmény egyik alapdokumentuma.

Előírásait azzal a szándékkal fogalmaztuk meg, hogy az egyértelmű szabályok megteremtsék mindenki számára a nyugodt oktató-nevelő munka, az eredményes tanulás, a jó intézményi légkör feltételeit.

A házirendet az intézmény oktatói testülete fogadja el, a Diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) és a szülői munkaközösség (továbbiakban SZM) egyetértési jogának gyakorlását az igazgató biztosítja.

Módosítását az intézmény bármely dolgozója, illetve tanulója kezdeményezheti írásban a Diákönkormányzatnál vagy az igazgatónál. Az így beterjesztett javaslatról az oktatói testület dönt.

 

A HÁZIREND HATÁLYA

A házirend személyi hatálya:

A házirend előírásait be kell tartania az intézménybe járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola, oktatóinak alkalmazottainak. A házirend személyi hatálya kiterjed az intézmény helyiségeit bérlő személyekre, szervezetekre és az általuk lebonyolított rendezvények résztvevőire. Az intézmény tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden belső szabályzat: a szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ), valamint a Szakmai Program.

A házirend időbeli hatálya:

Hatályba lépése az oktatói testület általi elfogadását követően-, érvényessége visszavonásig szól.

A házirend területi hatálya:

A házirend kiterjed az intézmény épületére és közvetlen környezetére (udvar, előtér), a gyakorlati képzés telephelyeire, az intézmény által szervezett rendezvények helyszíneire, valamint mindazokra a helyszínekre, ahol az intézmény és tanulócsoportjai szervezetten vesznek részt. Amennyiben a tanulók a rendezvényre idegeneket is hozhatnak, értük is felelősséggel tartoznak.

A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulóknak, szülőknek, az iskola oktatóinak, alkalmazottainak, az iskola létesítményeit használóknak) meg kell ismernie.

Intézményünk a házirend nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos kötelezettségét az alábbiak szerint teljesíti. A házirend megtekinthető az alábbi helyeken:

 • az intézmény könyvtárában, a nyitvatartási időben,
 • az intézmény honlapján (www.bankitatabanya.hu/banki)
 • valamint szülői értekezlet, illetve szülői fogadóóra ideje alatt az intézmény titkáránál.

Tájékoztatás kérhető az igazgatótól, igazgatóhelyettestől, osztályfőnököktől, a diákönkormányzatot segítő tanártól.

A házirend egy példányát, vagy annak tömörített kivonatát az intézménybe történő beiratkozáskor, illetve érdemi változása esetén a szülőnek, tanulónak át kell adni.

A házirend módosításáról minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell:

 • a tanulókat osztályfőnöki órán,
 • a szülőket szülői értekezleten.

A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük:

 • a tanulókkal osztályfőnöki órán,
 • a szülőkkel szülői értekezleten.

 

1. A tanulói jogok gyakorlásának módja:

Mint az iskola tanulója jogaidat alapvetően a Szakképzési Törvény határozza meg, ugyanakkor, mint a Magyarország állampolgára további emberi-, személyiség- és gyermeki jogokkal rendelkezel, amelyeket más jogszabályok és nemzetközi szerződések tartalmaznak.

Ezekről osztályfőnöki órákon, a diákönkormányzat, a diákönkormányzatot segítő pedagógus útján, illetve az iskola könyvtárában tájékozódhatsz. Alapvető jogaid gyakorlásában segítenek a házirend alábbi intézkedései.

-        Adataidat csak beiratkozáskor, illetve az iskola igazgatójának utasítása alapján az osztályfőnököd számára kell rendelkezésre bocsátanod. Ezek körét, kezelésének és hozzáférhetővé tételének módját az iskola Adatkezelési szabályzata tartalmazza, amelyet a könyvtárban megtekinthetsz. Azt, hogy ezek az adatok megfelelnek-e a valóságnak, osztályfőnöki órán, az osztálynapló alapján, illetve az iskola titkárságán vezetett nyilvántartások alapján ellenőrizheted.

-        A tanulói jogviszonyoddal kapcsolatos bármely kérdésekben jogod van véleményedet kinyilvánítani, ezzel azonban nem sértheted tanáraid, tanulótársaid emberi méltóságát, a tanóra rendjét. Ezért ezt tanórán csak az órát vezető pedagógus engedélyével teheted. Véleménynyilvánításodra rendelkezésre álló fórumok: az évente sorra kerülő Közgyűlés, valamint a nagyszüneti tájékoztatók.

-        A tanulók tájékoztatása a szaktanári, osztályfőnöki, vezetői tájékoztatókon, a felhívások, hirdetések, körözvények közreadásán, valamint a havi rendszerességgel megtartott, illetve szükség esetén, rendkívüli nagyszüneti tájékoztatón keresztül valósul meg. Rendkívüli tájékoztatót az iskolavezetés, az oktatói testület és a diákönkormányzat kezdeményezhet. Az iskola alapdokumentumaira, a tanév rendjére, az iskola rendezvényeire, a vizsgákra, a különböző igénybe vehető kedvezményekre vonatkozó információkat az iskola honlapján is megnézheted.

- Jogod van minden, az iskola által szervezett szakkör-, szabadidős és sportköri foglalkozáson részt venni, munkájába belekapcsolódni. Ugyanakkor nem vagy kötelezhető a részvételre semmilyen tanórán kívüli foglalkozáson, korrepetáláson, sportversenyen. A választható tanórán kívüli foglalkozásokról osztályfőnököd szeptember 15-ig tájékoztat és szeptember 30-ig írásban kell jelentkezned a megadott szaktanárnál.

-        Az iskolában minden nap lehetőséged van a sportolásra. A délutáni sportfoglalkozások munkájába a tanév folyamán bármikor bekapcsolódhatsz. Az iskolai diáksport normatív támogatásban részesül, foglalkozásai ingyenesek.

-        Ha a tananyag elsajátításában elmaradtál, hiányosságaid vannak, korrepetálásra jelentkezhetsz.

-        Jogod van, hogy védelmet kapj tanáraidtól, ha társaid személyes körülményeid, származásod, rokoni – vagy baráti kapcsolataid miatt kigúnyolnak, kirekesztenek, emberi méltóságodban megsértenek. Jogod van a védelemre a fizikai erőszakkal szemben.

-        Személyes adottságaidnak megfelelően jogod van, hogy gondoskodásban, könnyítésben, felmentésben részesülj. Ilyen lehet például valamilyen tantárgy, vagy tantárgyrész osztályozása alóli mentesség, felmentés, valamely készségtantárgy tanulása alól, könnyített vagy gyógytestnevelés, felmentés az érettségi vizsga valamilyen tantárgya alól, vagy valamelyik vizsgarész alól. A felmentést, könnyítést az iskola igazgatójához címezve írásban kérheted, amelyhez csatolnod kell a pedagógiai szakszolgálat, vagy az orvos szakvéleményét, beiratkozáskor vagy legkésőbb az első tanítási napon.

-        Ha rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülsz, tartósan beteg vagy, három vagy több gyermekes családban élsz, jogosult vagy 50 %-os térítési díjkedvezményre az iskolai étkeztetésnél. Jogosultságod érvényesítésének céljából a tanév elején osztályfőnöködtől formanyomtatványt kérhetsz, amelyet gondviselődnek kell kitöltenie és aláírnia.

-        Tanulói jogviszonyodból kifolyólag ingyenes tankönyvellátásra vagy jogosult.Jogod van arra, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesülj. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételt.

-        Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságodat mindenkinek tiszteletben kell tartani.

-      A tanév során osztályfőnököd segítségével kaphatsz tájékoztatást arról, hogy a következő tanévben milyen tankönyveket, taneszközöket fogtok használni.

-        Az iskola által felkínált választható tanórai foglalkozásokra (például, továbbtanulásra, érettségi vizsgára történő felkészítés céljából) az iskola tájékoztatása után, amelynek minden év április 15-ig meg kell történnie, minden év május 20-ig kell jelentkezned az iskola igazgatójánál, a kérvényt gondviselődnek is alá kell írnia. A tanárválasztás az iskola lehetőségeinek keretei között, a tantárgyválasztással kapcsolatban történhet.

-      Az iskola a 11. és 12. évfolyamokon – a tanulói igényeknek és az iskola lehetőségeinek megfelelően – biztosítja az emelt szintű érettségire történő felkészítést az igényelt tantárgyakból, a kötelező érettségi tárgyakból és még két tantárgyból kötelezően.

-        Személyes, családi, szociális probléma esetén osztályfőnököd, tanáraid és az iskolai szociális segítő segítségét is kérheted.

- Egészségügyi problémáddal az iskolaorvoshoz és a védőnőhöz fordulhatsz. A rendelési idő és a védőnői ügyelet időpontja az orvosi szoba ajtajára ki van függesztve.

-        Az iskolában a munka elsősorban, a Szakképzési Törvény, az iskola  szakmai programja, a szervezeti és működési szabályzata, a házirendje alapján folyik. Mindezeket jogod van megismerni, ezért ezekből a dokumentumok egy-egy példánya az iskola könyvtárában van elhelyezve, lényeges tartalmukról azonban osztályfőnöki órán is érdeklődhetsz.

-        A kapott érdemjegyeidet oktatóid a KRÉTA rendszerbe a lehető leghamarabb rögzítik, amelyeket megismerhetsz, így folyamatosan tájékozódhatsz tanulmányi előmeneteledről.

-        Személyedet, tanulmányi előmeneteledet illetően bármikor tájékoztatást kérhetsz osztályfőnöködtől, vagy a szaktanártól, de ezzel a tanár munkáját nem zavarhatod.

-      Írásban javaslatot, kérdést intézhetsz az iskola igazgatójához, amelyre hét napon belül választ kell kapnod.

-        Tanulmányaidat jogod van magántanulóként folytatni, kivéve a szakképzési évfolyamon. Az erre vonatkozó kérvényt gondviselődnek kell benyújtania az iskola igazgatójához, akitől tájékoztatást kap a beszámoltatás rendjéről. A magántanulót ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többi tanulót pl. a könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti, részt vehet az iskolai étkeztetésben, azonban felkészüléséről egyénileg kell gondoskodnia, kivéve, ha szakorvosi vélemény alapján otthon tartós gyógykezelésben részesül: ilyenkor az iskola gondoskodik a felkészítésről.

-        Iskolai tanulmányaidat érettségi, vagy szakmai vizsgával kell zárni. Az ezekre való jelentkezés módjáról, a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról az osztályfőnököd, a szaktanárok, vagy az igazgatóhelyettesek tájékoztatnak. Ugyancsak tőlük kérhetsz segítséget, ha a továbbtanulásoddal kapcsolatban vannak kérdéseid.

-        Társaiddal jogosult vagy diákönkormányzatot létrehozni (ahol választó és választható is vagy) és meghatározni működésének rendjét. A diákönkormányzatnak a hatályos jogszabályok kiterjedt jogkört biztosítanak az iskola működésével kapcsolatos döntéseknél. Ezekről a jogokról az iskola igazgatója és a diákönkormányzatot segítő pedagógus tájékoztatja a diákönkormányzat vezetőit. A tanulók nagyobb közösségét érintő döntésekben – amely iskolánkban az össz tanulólétszám 25%-a – a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni.

-        Az iskola pénzügyi feltételeitől függően, az intézményvezető egyéni értékelése alapján, az osztályfőnök véleményének kikérése után, a fenntartó engedélyével rászorultságod esetén egyéb pénzbeli juttatásban, kedvezményben részesülhetsz. A támogatást az iskola igazgatójának írt kérvényben kérheted. A szociális támogatások odaítélésénél, előnyt élvez az a tanuló:

 • akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli,
 • akit az egyik szülő egyedül nevel,
 • akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb munkabér 50 %-át,
 • akinél a családban tartósan beteg családtag van,
 • akinél három, vagy több kiskorú eltartott van.

-        Társaiddal közösen, tanulmányaitokkal összefüggő, vagy kulturális és sporttevékenységetek megszervezésére diákköröket hozhattok létre. A diákkör létrehozását írásban be kell jelentenetek az iskola igazgatójának, a kérvényben meg kell jelölnötök célját, tevékenységét, tagjainak, vezetőjének nevét, osztályát, és hogy működéséhez milyen segítségre van szükségetek. Az intézményvezető a diákkör célja, létszáma és az anyagi lehetőségek mérlegelésével dönt a támogatásáról.

-        Az intézmény lehetővé teszi, hogy valamely egyház – igényeiteknek megfelelően – hit- és vallásoktatást szervezzen. Jogod van arra, hogy vallási- világnézeti meggyőződésedet tiszteletben tartsák, ugyanakkor ennek kinyilvánításával nem sértheted társaid, tanáraid emberi méltóságát, a tanuláshoz való jogot.

-        Tudnod kell, hogy bármely jogod, vagy jogos érdeked sérelme esetén jogorvoslattal élhetsz. A hivatalos eljárásról a diákönkormányzat vezetőségétől kaphatsz útmutatást. A jogorvoslati eljárás előtt azonban a diákönkormányzat fórumain, illetve az iskola igazgatójához írt kérvény útján is kereshetsz elégtételt.

-        Jogodban áll, hogy napi 2 "nagydolgozatnál" (témazárónál) többet ne írj, ezeket is tanárod köteles egy héttel előbb bejelenteni. Ha olyan szakképzési évfolyamon tanulsz, ahol a heti gyakorlati napok száma a kettőt meghaladja, akkor ez a korlátozás rád nem vonatkozik. A kiértékelt írásbeli munkát 10 munkanapon belül kézhez kell kapnod.

-        Ha saját járművel jársz iskolába, valamelyik utcai parkolóban kell parkolnod, az iskola udvarán csak engedéllyel rendelkező autók parkolhatnak.

-        Kérheted felvételedet a kollégiumba, illetve átvételedet más iskolába.

-        Jogodban áll az is, hogy független vizsgabizottság előtt adj számot tudásodról. Az ilyen típusú kérelmedet írásban, a tanév, illetve a félév vége előtt legalább 30 nappal korábban kell benyújtanod az iskola igazgatójához, aki továbbítja kérelmedet az illetékes szervhez.

-        Jogorvoslat:

A tanuló, a szülő az iskola intézkedése, ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a tanuló érdekében eljárást indíthat, kivéve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelését és minősítését. Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minősítése ellen is, ha a minősítés nem az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, illetve a minősítéssel összefüggő eljárás jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik.

Ha a tanuló panaszt nyújt be az iskola igazgatójához, vagy törvényességi kérelmet nyújt be a fenntartó szervhez, illetve eljárást indít és igénybe veszi a nyilvánosságot, ezért őt retorzió nem érheti.

2.Tájékoztatás a tanulói jogviszonyra vonatkozó néhány szabályról

-        Tanulói jogviszonyod, jelentkezésed alapján felvétel, vagy átvétel útján keletkezett. A technikumba jelentkezőket az általános iskolából hozott osztályzatok alapján rangsoroljuk. A felvételről, átvételről az iskola igazgatója dönt.

-        Tanulói jogviszonyod az utolsó évfolyam sikeres elvégzése, igazolatlan mulasztásaid (ha nem vagy tanköteles), fegyelmi határozat következtében, vagy a te és szüleid szabad elhatározása folytán szűnhet meg. A tanulói jogviszony megszűnését mindig írásba kell foglalni.

-        Előfordulhat, hogy tanulmányaid alatt pl. hiányzásod miatt osztályozó vizsgát, iskolatípus-váltásod miatt különbözeti vizsgát, vagy elégtelen tanulmányi munkád miatt javítóvizsgát, kell tenned. A vizsga háromtagú bizottság előtt történik, amely az iskola pedagógusaiból áll. A vizsga részeit (írásbeli, szóbeli) az iskola határozza meg.

-        A tanév helyi rendjét az ezt szabályozó miniszteri rendeletnek megfelelően, az iskola igazgatója állítja össze, az iskola szakmai programjában meghatározott célok megvalósítása érdekében. Tanévenként hét nyolc tanítás nélküli munkanap tervezhető, amelyből egy nap felhasználásáról az oktatói testület véleményének kikérésével a diákönkormányzat dönt. Hagyományosan, a tanítás nélküli munkanapokon kerül megszervezésre a diáknap, a szakmai nap, a félévi oktatói testületi értekezlet és az érettségi írásbeli vizsgák egy része.

3. A tanulói kötelezettségek

3.1. Az iskolával való tanulói jogviszonyodból az alábbi kötelezettségeid származnak:

-        Részt kell venned a kötelező és az általad választott foglalkozásokon, az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken, az iskola által meghatározott megfelelő öltözetben.

-        Rendszeres munkával, képességeidnek megfelelően eleget kell tenned tanulmányi kötelezettségeidnek. Ezt csak úgy tudod megtenni, ha az órákra a szükséges felszerelést magaddal hozod.

-      Meg kell tartanod a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait.

- Szüleidet rendszeresen kell tájékoztatnod a kötelességeiddel kapcsolatos iskolai történésekről,

-        Meg kell óvnod saját és társaid testi épségét, haladéktalanul jelentened kell, ha másokat veszélyeztető tevékenységet, vagy sérülést, balesetet észleltél.

-        Tiszteletben kell tartanod tanáraid és tanulótársaid emberi méltóságát, jogait. Magatartásoddal nem sértheted mások tanuláshoz való jogát.

-        Meg kell óvnod a rád bízott eszközöket, az iskola létesítményeit, felszereléseit.

-        Közre kell működnöd környezeted rendben tartásában, rendezvények előkészítésében, lezárásában. A rendezvényekkel kapcsolatos feladatok teljesítésében önkéntesen, az oktatástechnikus, vagy a diákönkormányzatot segítő pedagógus részvételével vehetsz részt.

-        Részt kell venned az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon.

-        Az intézményben igénybevett étkezésért, továbbá nem tanköteles tanulónak az évfolyamának második megismétlésekor térítési díjat kell fizetni. A befizetés az iskola által kiadott csekken történik. Az intézmény más szolgáltatásaiért nem kell fizetned.

 

3.2. Teendők mulasztás esetén:

-        A gondviselő köteles a tanuló betegségéről az osztályfőnököt 24 órán belül értesíteni. Betegség vagy egyéb ok miatti hiányzásodról a hiányzást követő tanítási napon, de legkésőbb egy héten belül orvosi, vagy más hivatalos igazolást kell bemutatnod. A lebélyegzett és aláírt orvosi és egyéb igazolást papíron kell kérni. Az igazolást fel kell töltened a KRÉTA rendszerbe.

Egészségügyi vészhelyzet idején, a hiányzást követő napon csak olyan tartalmú igazolás birtokában léphetsz az iskola területére, amely tartalmazza a jogszabályban leírt adatokat.

-        Bajnoki mérkőzésre, edzőtáborokra a kikérőt az egyesület bélyegző lenyomatával ellátva, papír alapon kell eljuttatni az iskola igazgatójához, az esemény előtt legalább három nappal. A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és – az osztályfőnök esetleges hosszabb távollétében – az igazgatóhelyettes jogosult.

-        Az iskolából csak az osztályfőnököd, vagy valamelyik igazgatóhelyettes, vagy az igazgató engedélyével távozhatsz a tanítási idő rendes befejezése előtt. Ennek a tényét, illetőleg a mulasztott óráid számát osztályfőnököd – távolétében az igazgatóhelyettes - bejegyzi. a KRÉTA rendszerbe.

-        Ha a szakmai gyakorlati képzésen tanulószerződés alapján veszel részt hiányzásodat „táppénzes papírral” kell igazolnod a gyakorlati oktatás szervezőjénél. Az igazolást osztályfőnöködnek is be kell mutatnod.

-        A szülő előre tudott jelentős családi esemény alkalmából előzetesen, írásban a távolmaradásodat kérheti évente 5 tanítási napról. Ezen túlmenően – rendkívüli esetben – a távolmaradás engedélyezéséről az igazgató dönt. A tanulmányi elmaradást pótolnod kell.

-        Kizárólag az egészségügyi vészhelyzet idején a szülő, alapos indokkal (önkéntes karantén), írásban kérheti a távolmaradásodat legfeljebb 10 tanítási napról. Felnőtt korú tanuló saját maga, szülői ellenjegyzés mellett kérheti a távolmaradást. A távollét idején a tanulmányi elmaradást pótolni kell.

-        Hiányzás utólagos szülői igazolásával, a hiányzás okának haladéktalan bejelentése mellett fogadhat el az osztályfőnök.

-      Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzol, de tanáraidnak jeleznie kell a naplóban a hiányzás tényét.

3.3. A hiányzás következményei:

-        Igazolatlan a mulasztásod, ha azt a betegségedet követő hét tanítási napon belül hiteles orvosi igazolással, szülői, vagy egyéb hivatalos kikérővel nem igazoltad.

-        Az egészségügyi vészhelyzet idején az igazolást a hiányzást követő napon kell bemutatnod.

-        Ha harminc óránál kevesebb az igazolatlan hiányzások száma, az osztályfőnök eddigi magatartásod és a mulasztott órák száma alapján dönt fegyelmi intézkedés alkalmazásáról, vagy fegyelmi eljárás megindításáról.

- A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.

-          Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét.

-        Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot - a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével -, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.

-        A szabálysértésekről 2012. évi II. törvény szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke tanköteles tanuló esetén harminc óra.

-      Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a közismereti képzésben a kétszázötven tanítási órát, szakképzési évfolyamon az elméleti tanítási órák húsz százalékát, az ágazati képzés vagy, a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz százalékát, egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a oktatói testület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

-        Az oktatói testület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.

-        Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a gyakorlati képzést tanulószerződés keretében gyakorlati képzést folytató szervezet végzi, az évfolyam megismétléséhez a gyakorlati képzést folytató szervezet hozzájárulása is szükséges. Azonban ha tanulónak igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a szakképző iskola oktatói testülete dönt, gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzés esetén a gyakorlati képzést folytató szervezet javaslatára.

-        Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása az összefüggő szakmai gyakorlatról meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, de igazolatlan mulasztása nincs, vagy az igazolatlan mulasztása nem haladja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát és az igazolatlan mulasztását pótolta, és a következő tanév megkezdéséig pótolja az előírt gyakorlati követelményeket, a tanuló magasabb évfolyamra léphet, amennyiben a gyakorlati képzés szervezője ezt igazolja. A magasabb évfolyamra lépés kérdésében a gyakorlati képzés szervezőjének javaslatára a szakképző iskola oktatói testülete dönt.

-        Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, az késésnek minősül. A késést igazolnia kell a házirendben foglalt szabályok szerint. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról.

3.4. Kötelezettségeid megszegésének következményei:

-      Ha kötelezettségeidet vétkesen, súlyosan megszeged, fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetésben részesülsz. Fegyelmi büntetés lehet: megrovás, szigorú megrovás, kedvezmények juttatások csökkentése, áthelyezés másik osztályba, vagy iskolába, eltiltás a tanév folyatatásától, kizárás az iskolából.

-        Ha kötelezettségeidet a házirendben foglaltakat enyhébb fokban megszeged, fegyelmi intézkedésben részesülsz. Ezek lehetnek: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés vagy intés, igazgatói intés vagy megrovás.

-        Fegyelmező intézkedés vagy fegyelmi büntetés kiszabásakor minden esetben mérlegelni kell a fegyelemsértés elkövetésének körülményeit, a fegyelemsértő tanuló korábbi magatartását és a fegyelemsértés miatt bekövetkező érdeksérelmet.

-        Fegyelmi büntetésben és nem fegyelmező intézkedésben részesül az a tanuló, aki társai testi épségét szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból veszélyezteti, tanárai, társai, az iskola dolgozóinak emberi méltóságát súlyosan sértő, társaival szemben fenyegető, jogos félelmet keltő magatartást tanúsít, szándékosan számottevő kárt okoz, az intézménybe alkoholt, vagy kábítószert  hoz be, birtokol, fogyaszt. Szintén fegyelmi büntetésben részesül az a tanuló, aki olyan magatartást tanúsít, ami a szabálysértési törvény, vagy a Büntető Törvénykönyv szerint büntetendő. Az intézmény ezekben az esetekben az illetékes hatóságnál eljárást kezdeményez.

-        Ha az iskolának jogellenesen kárt okozol, ezért helyt kell állnod. A károkozás legmagasabb mértéke gondatlan károkozás esetén a minimálbér fele, szándékos károkozás esetén a minimálbér ötszöröse lehet.

-        A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás (a továbbiakban: egyeztető eljárás) előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

-        Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, kiskorú kötelességszegéssel gyanúsított tanuló esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló, ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló kiskorú, a szülője figyelmét írásban fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban jelentheti be, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. Amennyiben az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá, ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni.

-        Harmadszori kötelességszegés esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója az egyeztető eljárás alkalmazását elutasíthatja.

-        Ha a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló és a sérelmet elszenvedő fél az egyeztető eljárásban írásban megállapodott a sérelem orvoslásáról, bármelyik fél kezdeményezésére az írásbeli megállapodás mellékelésével a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sérelmet elszenvedő fél, kiskorú sérelmet elszenvedő fél esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. Ha a sérelem orvoslásáról kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, továbbá az írásbeli megállapodásban meghatározott körben nyilvánosságra lehet hozni.

-        Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek biztosítása (így különösen megfelelő terem rendelkezésre bocsátása, egyeztető felkérése, értesítő levél kiküldése) a nevelési-oktatási intézmény feladata.

-        Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit a sérelmet elszenvedő fél és a kötelességszegő tanuló egyaránt elfogad.

4. A tanulók jutalmazásának elvei és formái

-        Az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeit figyelembe véve tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ér el, egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez.

-        A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben kell részesíteni.

Elismerés szóban és írásban adható. Az írásbeli dicséretet a tájékoztató füzetbe, vagy az ellenőrző könyvbe és az osztálynaplóba be kell jegyezni. Az írásos dicséretek formái: tanári, oktatói dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, általános oktatói testületi dicséret. Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni. Az intézményi szinten kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók igazgatói és általános oktatói testületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel, tárgyjutalommal kell elismerni.

-        Az iskola nyilvánossága előtti jutalmazást a pedagógusok és az osztályfőnök, a tanulóközösség javaslata alapján kerülhet sor. A tanulót az osztályfőnök írásban terjeszti fel az igazgatóhelyettesnek. A jutalmazásról az oktatói testület dönt az utolsó értekezleten.

5. A térítési díj és a tandíj fizetésének szabályai

5.1. Ingyenesek a szakközépiskolában:

a)      a tanórai foglalkozás

b)      az első szakképesítésre való felkészülés, ennek keretében a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés és tisztálkodási eszköz, a szintvizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, a pályaalkalmassági vizsgálat, valamint az első szakmai vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt, a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótló szakmai vizsga és első alkalommal a javító szakmai vizsga,

c)      a tanköteles korú tanulót kivéve, ugyanazon évfolyam második és további alkalommal történő megismétlése abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette,

d)      az osztályok heti időkerete terhére megszervezett kötelező és a nem kötelező egyéb foglalkozás,

e)      a tanulmányi és szakmai verseny, szakkör, érdeklődési kör, diáknap, az énekkari foglalkozás, más művészeti tevékenység, az iskolai sportkör, a házibajnokság, az iskolák közötti verseny, bajnokságok,

f)       az iskola nyitva tartása és a jogszerű benntartózkodás ideje alatti, valamint az étkezés ideje alatti felügyelet,

g)      az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája,

h)      a tanulmányok alatti vizsga, kivéve a független vizsgát,

i)       a tanulók egészségfejlesztése, a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet,

j)       a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola,

k)      a nevelési-oktatási intézmény létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes szolgáltatás igénybevételekor,

l)       sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló esetén az állapotának megfelelő köznevelési intézményi ellátás,

m)    második szakképesítés az esti vagy a levelező tagozaton.

 

5.2. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

a)      Az 5.1.potban fel nem sorolt, tanórán kívüli foglalkozások.

b)      Szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá szakközépiskolában, szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor az 5.1. pontban meghatározottak.

c)      A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet.

5.3. Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások:

a)      A harmadik és minden további szakképesítés megszerzésekor az 5.1. pontban  felsoroltak esti, vagy levelező tagozaton.

b)      A pedagógiai programhoz, a helyi tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás.

c)      Szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a szakközépiskolában vagy a szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor az 5.1. pontban meghatározottak.

d)      A tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett, érettségi vizsga és szakmai vizsga - beleértve a javító- és pótló vizsgát is -, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga.

5.4. A térítési díj tanévenként,

a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

a)      15-25 %-a a rendelet 5.3.a./ pontban meghatározottak esetén.

b)      25-50 %-a a rendelet 5.3.b./ pontban meghatározott esetben.

5.5. A térítési díj mértékét az igazgató állapítja meg.

A térítési díjat a tanulmányi eredménytől és a szociális helyzettől függően csökkenteni kell az alábbiak szerint,

-        kitűnő tanulmányi eredmény esetén a megállapított összeg hatvan százalékával,

-        jeles tanulmányi eredmény esetén a megállapított összeg negyven százalékával,

-        ha mindkét szülő, vagy a gyermekét egyedül nevelő szülő munkanélküli, a kedvezmény90%-os,

-        ha az egy főre jutó jövedelem a családban a mindenkori minimálbérnél kisebb vagy azzal megegyező, a szolgáltatás igénybevételére megállapított százalék érték alsó határa a kedvezmény.

5.6. A tandíj mértéke tanévenként,

a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 100 %-a.

A tandíjat a tanulmányi eredménytől és a szociális helyzettől függően csökkenteni kell az alábbiak szerint:

-        kitűnő tanulmányi eredmény esetén a megállapított összeg hatvan százalékával,

-        jeles tanulmányi eredmény esetén a megállapított összeg negyven százalékával,

-        ha mindkét szülő, vagy a gyermekét egyedül nevelő szülő munkanélküli, a kedvezmény 90 %-os,

-        ha az egy főre jutó jövedelem a családban a mindenkori minimálbérnél kisebb vagy azzal megegyező, a kedvezmény mértéke 50%.

5.7. A tanévre megállapított térítési díjat

és tandíjat két részletben – szeptember és február – fizetik be a tanulók. Az igazgató – egyéni indokok és elbírálás alapján – a tanuló javára más befizetési rendet is megállapíthat, azonban a térítési díj és a tandíj 4/12 részét az első félév utolsó napjáig, a teljes összegét a tanév végi osztályzat megállapítása előtt be kell szedni.

5.8Az igénybe nem vett, de előre befizetett szolgáltatási díjat az iskola túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, ha ez nem lehetséges, akkor visszafizeti.

 

6. A tanulói munkarend:

Csengetési rend:

óra

tanórák

szünet

0.

7:15 – 8:00

---

1.

8:00 – 8:45

10

2.

8:55 – 9:40

10

3.

9:50 – 10:35

10

4.

10:45 – 11:30

10

5.

11:40 – 12:25

15

6.

12:40 – 13:25

5

7.

13:30 – 14:15

---

 

-        Az oktatás az órarend alapján a kijelölt tantermekben, illetve gyakorlati képző helyen történik. A tanórák időtartama 45 perc.

 • Az első tanítási óra 0800 órakor kezdődik. Minden diáknak és tanárnak a tanítás kezdete előtt legalább10 perccel korábban meg kell jelenni a tanítás helyszínén.

-        Óra alatt a tanulók a tanár utasításait követik.

 • A tanítási órákon tilos étkezni, innivalót fogyasztani és rágógumizni.
 • Az óra végén a termet tisztán és rendben kell elhagyni. A teremben az utolsó tanítási óra végén a tanulók mielőtt elhagyják a tantermet, a székeket rakják fel az asztalra és az ablakokat csukják be.
 • Ha a tanítási óra közben felnőtt lép a terembe (pl. körözvényt hoznak), a tanulók néma felállással köszöntik őt.

-        A tanórák végén a csengőszót követően tanári engedéllyel hagyhatod el a tantermet.

-        Becsöngetéskor az osztályok a tanteremben, vagy a tanterem, illetve a műhely, vagy labor előtt fegyelmezetten várakoznak. Tanulók a műhelyekben, laborokban tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak, kivéve, ha a foglalkozást tartó szaktanár – saját felelősségére - másképp nem rendelkezik.

-        Tanítás előtt, valamint a szünetekben elsősorban az udvaron és az épület folyosóin, a diákváróban, vagy a szaktanár engedélyével kivételesen a tantermekben tartózkodhatsz.

-        A folyosókon, a lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti saját és mások testi épségét, vagy kárt okozhat.

 • Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. Szemetelni az egész iskola területén tilos!

-        A tanórák alatt a tantermet csak indokolt esetben és az órát tartó pedagógus engedélyével hagyhatod el.

-        A tanórán kívüli foglalkozások a tanulók, a szülők és a pedagógusok igénye szerint szerveződhetnek, heti rendszerességgel, a kötelező órákat követően. Az ilyen foglalkozások alatt is köteles vagy az iskolamunkarendjét megtartani, és a foglalkozást vezető pedagógus utasításait követni.

-        Az iskola épületét tanítási idő alatt csak igazgató által kiállított kilépő kártya bemutatásával hagyhatod el. Kilépő kártyát az igazgatóhoz beadott kérvénnyel igényelhetsz, ha szakképző 13. vagy 14. évfolyamon tanulsz. Amennyiben az iskola tanítási időben való elhagyása miatt késéseid rendszeressé válnak, az osztályfőnök javaslatára az igazgató visszavonja kártyádat.

-        Az iskola teljes területén, valamint az iskola bejáratától számított öt méteren belül tilos dohányozni. A dohányzási tilalmat megszegőkkel szemben fegyelmi eljárás indul.

-        Szeszes italt az épületbe behozni, fogyasztani nem szabad.

-        Az iskolába mobiltelefont behozhatsz, használhatsz, de ez nem járhat társaid zavartalan tanulásához való jogának, az intézmény szabályainak sérelmével. Ezért a tanórák, vagy az iskolai rendezvények alatt azt ki kell kapcsolnod, vagy ún. repülőgép üzemmódra kell állítanod. A tanterembe, műhelybe, vagy a laborba belépve mobiltelefonodat az arra rendszeresített dobozba kell elhelyezned és az óra végéig ott kell hagynod, kivéve, ha az órán tanulási célzattal a szaktanár engedélyt ad a használatára. A tanteremben, műhelyben illetve laborban felejtett mobiltelefonokért az iskola nem vállal felelősséget.

-        A fenti szabály megszegése súlyos fegyelmi vétség, amelynek ismétlődése esetén fegyelmi eljárás indulhat ellened.

-        Ha a tanulói jogviszonyoddal össze nem függő, nagy értékű tárgyat hozol be az iskolába, tudnod kell, hogy annak sérüléséért, eltűnéséért az iskola csak szándékos károkozása esetén tartozik felelősséggel. Értékeid megőrzéséhez – kivételes esetben – valamelyik tanárod, vagy osztályfőnököd segítségét kérheted.

-        Az iskolába nem hozhatsz be semmilyen dolgot, amellyel tanáraid, tanulótársaid testi épségét veszélyezteted, az iskolai munka rendjét zavarod.

-        Az iskolai ünnepségekre, az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényekre is érvényesek a legfontosabb kötelezettségeid. Tartanod kell magad a rendezvény programjához, pedagógusaid utasításaihoz, a rendezvényt nem zavarhatod. Alkoholt nem fogyaszthatsz, dohányozni nem szabad.

-        A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon- a szünetekben intézhetik,(az ügyintézés rendje a titkárságon kifüggesztve megtalálható) tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek.

-        A tanulók vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) tanítási időben csak halaszthatatlan esetben fogadhatnak.

7. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

a)      felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,

b)      engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

c)      a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a oktatói testület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,

d)      a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

Egy osztályozó vizsga - a b) pontban meghatározott kivétellel - egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére vonatkozik. A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni.

Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában - a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint - szervezett beszámoltató vizsga is.

Az osztályozó vizsga követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre, adott tanulócsoportra vonatkozó tananyag. A vizsgák részeit és az értékelés rendjét a helyi tanterv alapján a szaktanárok határozzák meg.

A tanuló az osztályozó vizsgára kérvény írásával jelentkezhet, legkésőbb az iskola munkatervében meghatározott vizsgaidőszak első napja előtt 30 nappal.  A vizsgák időpontjáról a vizsgázót az igazgató határozatban tájékoztatja.

A tanulmányok alatti vizsgák típusa és tervezett ideje:

Vizsgák típusa

A vizsga tervezett ideje

osztályozóvizsga

Az iskolai munkatervben meghatározott vizsgaidőszakokban.

javítóvizsga

Augusztus 15-étől augusztus 31-éig az igazgató által meghatározott időpontban

pótló vizsga

Az elmaradt vizsgát követő két héten belül

különbözeti vizsga

A kérelem benyújtását követő három hónapon belül

 

8. Védő, óvó rendszabályok

 

-        Általános kötelezettséged – társaid, tanáraid, az iskola alkalmazottainak testi épségét, egészségét megőrizni, a veszélyhelyzetet, sérülést, balesetet azonnal jelezni az ügyeletes, vagy a foglalkozást vezető tanárnak. Ő a balesetről jegyzőkönyvet készít.

-      A tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt venned. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor.

A számítástechnikai, könyvtári, tanműhelyi gyakorlat és a testnevelési foglalkozás megkezdése előtt munkavédelmi oktatásban is részt kell venned.

-        A gyakorlati oktatásban munkát csak oktatód utasításainak megfelelően, az általa kijelölt helyen és módon, a tudomásodra hozott munkavédelmi szabályoknak megfelelően, oktatód felügyelete alatt végezhetsz.

A rendelkezésedre bocsátott védőfelszereléseket rendeltetésszerűen kell használnod. A tanműhelyi gyakorlatot csak megfelelő munkaruhában és védőfelszereléssel (pl. acélbetétes bakancs) kezdheted meg.

-   A testnevelés órán, a sportfoglalkozásokon a gyakorlatokat csak tanárod utasítására kezdheted meg, és utasításai alapján végezheted. A rendelkezésedre bocsátott sporteszközöket rendeltetésszerűen kell használnod.

-  A tantermekben elhelyezett elektromos feszültség alatt lévő eszközökhöz nem nyúlhatsz, az informatika órán, illetve számítógép használatát igénylő gyakorlatokon számítógépeket csak a tanárod utasításának megfelelően kapcsolhatod be és használhatod. A számítógépes hálózatot csak a szaktanár helyezheti üzembe.

-      Tanulmányi kirándulásokon, az esetleges szabad programok alkalmával tartózkodnod kell a kirándulást vezető pedagógus által megjelölt veszélyforrásoktól, veszélyes magatartástól. Alkoholt nem fogyaszthatsz.

-      Bombariadó, tűzriadó esetén, az osztályfőnöki órán ismertetett riadótervnek megfelelően hagyd el az épületet!

 

9. Az iskola helyiségeinek, berendezési tárgyainak és a hozzá tartozó területek használatának rendje:

- Az iskola helyiségeinek berendezéseit az iskola tanulói, pedagógusai, alkalmazottai kivételével mások csak igazgatói engedéllyel használhatják. A terembérleti szerződésekből származó bevételt az iskola működésére kell fordítani.

-        A tantermekben tanítási órákon, illetve a szaktanár engedélyével az óraközi szünetekben tartózkodhatsz. Vigyáznod kell a tanterem és a bútorzat épségére, tisztaságára. A hulladékot a zárt szeméttárolóban kell elhelyezned. A tantermek igazgatói engedéllyel tanórán kívüli foglalkozások, diákkörök céljaira is szolgálhatnak.

-        Az iskolában tanulási idő alatt tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat. A felügyeletet a foglalkozást végző pedagógus, illetve szünetekben a külön ügyeleti rend alapján beosztott pedagógusok végzik.

-        A tornatermet, a sportpályákat és a kondicionáló termet a testnevelési órák, sportköri foglalkozások és a mindennapos testedzés alkalmával veheted igénybe, a fokozott balesetveszély miatt kizárólag szaktanári felügyelettel.

A sportszereket a szaktanártól veszed át, és neki kell leadnod.

-     Ismereteid bővítésére, ismeretterjesztő és kötelező irodalom kölcsönzésére, az iskola dokumentumainak megtekintése céljából igénybe veheted az iskolai könyvtárat. A könyvtári helyiség használata a könyvtáros-tanár segítségével és felügyeletével történik.

-  -  Az iskola helyiségeiben a kifüggesztett teremhasználati rend utasításait be kell tartani.

-    Az iskola épületében és területén a tanítási idő után csak felügyelettel, tanórán kívüli foglalkozás vagy sportfoglalkozás résztvevőjeként tartózkodhatsz. Az iskola tanítási szünetekben és hétvégén zárva van, tanítási szünetben külön ügyeleti rend szerint hetente egy napon van nyitva.

-  A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola rendeltetésszerű működését.

-    Kisebb értékű taneszközök szállítását, a pedagógus rád bízhatja, ilyenkor a legnagyobb figyelemmel, az eszköz épségét óvva kell eljárnod. A könyvtári kölcsönzési rend alapján kikölcsönzött könyvekért, vagy a sportszertárból felvett eszközökért, mezekért kártérítési felelősséggel tartozol.

 

10. A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok

Az igazgató minden év április 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből tantárgyat választhatsz (tájékoztat továbbá a felkészítés szintjéről is).

A tájékoztató tartalmazza, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja tanítani.

A tanuló május 20-ig adhatja le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntését.

Ha iskolakezdés, illetve iskolaváltás miatt nem tudsz élni a választási jogával, felvételi kérelmének elbírálása előtt egyeztetheted elképzeléseidet a középiskola igazgatójával, illetve az igazgató által kijelölt pedagógussal.

Az egyébként szabadon választható fakultatív tantárgyakat az iskola szakmai programja kötelezőnek minősíti. A beiskolázás meghirdetésekor erről az érdeklődők, ill. az iskolába jelentkezők tájékoztatást kapnak, beiratkozáskor a szülő és a tanuló aláírásával igazolja ennek tudomásul vételét. Ezen órák rendje megegyezik a kötelező tantárgyak óráinak rendjével.

Az iskola a 11. és 12. évfolyamokon – a tanulói igényeknek és az iskola lehetőségeinek megfelelően – biztosítja az emelt szintű érettségire történő felkészítést az igényelt tantárgyakból, a kötelező érettségi tárgyakból és még két tantárgyból kötelezően. Az említett évfolyamok minden tanulója jelentkezhet az emelt szintű képzésre, a jelentkezését írásban kell leadnia osztályfőnökének az iskola által kiírt határidőig. A jelentkezés előtt az érintett tanulók tájékoztatást kapnak az emelt szintű vizsga tantárgyi követelményeiről, és a vizsga módjáról. (Az utólagos jelentkezésekről az igazgató dönt.) A foglalkozások, amennyiben a délelőtti órarendbe nem illeszthetők be, délután, legkésőbb 18 óráig tarthatók.

A szabadon választható órák rendje megegyezik az egyéb tanórákéval.

A tantárgy szabad választásával annak tanulása a tanuló számára egy tanév időtartamára kötelezővé válik. Ezen módosítani csak nagyon indokolt esetben az igazgató engedélyével lehet.

A képességek fejlesztését szolgálják korrepetálások, a szakkörök, sportköri foglalkozások, amelyekre minél több érdeklődőt várunk. Az év elején jelentkezők számára a szakköri és sportköri foglalkozás látogatása tanév végéig kötelező. A tanulószobai foglalkozásokon való részvételre is ezek a mérvadóak.

 

 

11. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai

 

 1. A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor.
 2. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át.
 3. Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a jogviszony megszűnésekor visszaadni.
 4. A 2. pontban meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelő díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani.

12. A kiskorú tanuló törvényes képviselője hozzáférése az elektronikus naplóhoz

-        A kiskorú tanuló szülei (törvényes képviselői) az iskolától a KRÉTA rendszerhez hozzáférési kódot kapnak, amellyel személyi számítógépről, laptopról, tabletről vagy mobil applikáció segítségével mobiltelefonról megtekinthetik a gyermekük tanulmányi előmenetelével kapcsolatos információkat, az iskola számukra küldött üzeneteit. A felületen keresztül ügyintézésre is lehetőségük nyílik.

-        Amennyiben a kiskorú tanuló törvényes képviselője nem rendelkezik internetes kapcsolattal és otthonában nem tudja megtekinteni az elektronikus naplót, az igazgatótól engedélyt kérhet arra vonatkozóan, hogy az iskola épületében, a könyvtárban elhelyezett számítógépen megnézze az őt érdeklő információkat. Ezért ellenszolgáltatást nem kell fizetnie.

-        Amennyiben a kiadott kód használatával probléma merül fel, segítséget kérhet a nevelési igazgatóhelyettestől.

 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

Ezt a házirendet az iskola vezetője készítette el, és az oktatói testület fogadta el. A Házirenddel a diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetért. A Házirend személyi hatálya az iskola tanulóira, azok szüleire, pedagógusaira, alkalmazottaira terjed ki.

A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.

E házirend összhangban van a szakképzési törvénnyel, végrehajtási rendeletével, az ENSZ Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményével, a Diákjogi Chartával és a Diákjogi Tanács ajánlásaival.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Házirendben nem szabályozott kérdésekben az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja, illetve a hatályos törvények és jogszabályok előírásai érvényesek.

Aki a Házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben, súlyosabb esetekben fegyelmi büntetésben részesül.

ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK

Jelen Házirendet az oktatói testület 2020. szeptember 14-én elfogadta.

A Házirend módosítását kezdeményezheti a Diákönkormányzat, a Szülői Munkaközösség és az oktatói testület. Amennyiben módosításra kerül sor, úgy a módosított Házirend a következő tanév elején lép életbe.

ÁTMENETI RENDELKEZÉS

A 2020/21. tanévben a Házirend a tanév során is módosítható. A módosítás az elfogadás és jóváhagyás után azonnal hatályba lép.

„A tanterembe, műhelybe, vagy a laborba belépve mobiltelefonodat az arra rendszeresített dobozba kell elhelyezned és az óra végéig ott kell hagynod, kivéve, ha az órán tanulási célzattal a szaktanár engedélyt ad a használatára.” szabály a technikai feltételek biztosítása esetén hatályos. Ha nincsenek meg a feltételek, a mobiltelefonoknak a tanórákon kikapcsolt állapotban a táskában kell lenniük.

Tatabánya, 2020. szeptember 15.

Akács Róbert

igazgató